Regulamin bezpłatnych szkoleń online, bezpłatnych webinariów i innych bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Twoje Dane.

[wersja 5]

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Stowarzyszenie Twoje Dane z siedzibą w Olsztynie (dalej: Stowarzyszenie Twoje Dane, Stowarzyszenie) ustala niniejszy Regulamin korzystania ze szkoleń online, zwany dalej Regulaminem i  zobowiązuje się  do jego przestrzegania.
 2. Niniejszy Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Stowarzyszenie, w postaci szkoleń za pośrednictwem na kanale YouTube lub za pośrednictwem innej dedykowanej platformy szkoleniowej udostępnianej przez Stowarzyszenie zwanych dalej Serwisem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Stowarzyszenia.
 5. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a Stowarzyszeniem oraz na podstawie Regulaminu.
 7. Stowarzyszenie może odmówić bezpłatnego świadczenia usług szkoleniowych w przypadku powzięcia informacji o nierzetelności Użytkownika lub Uczestnika, a także w przypadkach, kiedy Użytkownik lub Uczestnik działa na niekorzyść Stowarzyszenia, a także w sposób sprzeczny z Regulaminem Stowarzyszenia Twoje Dane.

 § 2. Definicje

 1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Twoje Dane z siedzibą w Olsztynie, ul. Dr. St. Dorantta 22/14, 10-699 Olsztyn, NIP: 7393979880 , e-mail: stowarzyszenie@abi.olsztyn.pl, stowarzyszenie@abi.olsztyn.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Stowarzyszeniem umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy e-learningowej oraz webinaryjnej Stowarzyszenia Twoje Dane.
 4. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie Usługi szkolenia e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia e-learning.
 5. Usługi – usługi świadczone przez Stowarzyszenie Twoje Dane na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 6. Usługi elektroniczne – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Twoje Dane na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 7. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresami:

lub inna dedykowana platforma umożliwiająca świadczenie Usługi.

 § 3. Zakres świadczonych usług

 1. Stowarzyszenie Twoje Dane świadczy Usługi elektroniczne, w szczególności polegające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach e-learning, webinariach, spotkaniach online (szkoleniach on-line).
 2. Korzystanie z wszystkich Usług wymaga zarejestrowania konta w Serwisie lub rejestracji na wybrane szkolenie/webinarium za pośrednictwem dedykowanej strony WWW.
 3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Stowarzyszenie Twoje Dane. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników.
 4. Oferta świadczenia Usług elektronicznych może być rozszerzona w porozumieniu z Użytkownikami.

§ 4. Zawarcie umowy i zakres usługi e-learning

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania potwierdzenia przez Stowarzyszenie Twoje Dane zgłoszenia Uczestnika szkolenia przesłanego w formie:

a)      formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia wysłanego z systemu rejestracyjnego opublikowanego w Serwisie.

b)      Zgłoszenia wysłanego w treści wiadomości email.

c)       Zamówienia ustnego złożonego osobiście lub telefonicznie.

2.       O formie zgłoszenia decyduje Stowarzyszenie.

3.       Usługi świadczone są nieodpłatnie ograniczonej liczbie uczestników. Bezpłatny udział przysługuje również darczyńcom Opactwa Tynieckiego oraz użytkownikom systemu iDPO. Po wyczerpaniu limitu usług świadczonych nieodpłatnie, użytkownik uprawniony jest do skorzystania z odpłatnego szkolenia oferowanego przez abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji zgodnie z regulaminem na stronie: https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin/elearning/. Informacja o zarejestrowaniu w ramach usługi nieodpłatnej i odpłatnej podawana jest podczas procesu rejestracji po zakończeniu procesu rejestracji.

4.       Zgłoszenia zawierające niekompletne dane Użytkownika (Uczestnika) lub dane niezgodne z formularzem będą anulowane.

5.       Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Użytkownikowi pliku (plików) zawierającego szkolenie (dalej: plik/i szkolenia) lub linku do szkolenia (dalej: link) w postaci medium strumieniowego (dalej: stream) na temat wybrany przez Użytkownika z oferty Stowarzyszenia Twoje Dane lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. W ramach umowy Użytkownik otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną administracyjnie za wybrane szkolenie e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce szkolenia.
 2. Udostępnienie pliku szkolenia lub linku do szkolenia może nastąpić bez możliwości utrwalenia go przez Użytkownika.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Użytkownicy powinni dysponować:

·         urządzeniem posiadający dostęp do sieci Internet;

·         przeglądarką Internet Explorer wersja 9.0 lub wyższą, Chrome 31, Firefox 38, Safari 8, Opera 31, iOS Safari 7.1, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach wymaganym do obsługi platformy z włączoną obsługą skryptów JAVA i plików cookie;

·         przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą.

·         do obsługi kursu w formacie Flash wymagany jest Adobe Flash Player 10.3 i późniejsze oraz jedna z następujących przeglądarek: Windows: Internet Explorer 8 and późniejsza, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 i późniejsze, Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (ostatnia wersja). Do obsługi kursu w HTML5 (urządzenia mobilne) – Windows: Google Chrome (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 lub późniejsza, Google Chrome (najnowsza wersja) Mobile: Safari w Apple iOS 7 i późniejsze, Google Chrome (najnowsza wersja) w Android OS 4.1 i późniejsze.

·         kamerą internetową (webinaria/spotkania on-line);

·         mikrofonem lub zestawem słuchawkowym (webinaria/spotkania on-line);

 1. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania i prawidłowej obsługi Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookie.

§ 6. Określenie praw i obowiązków stron

 1. Stowarzyszenie Twoje Dane zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Stowarzyszenia Twoje Dane.
 3. Stowarzyszenie Twoje Dane zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i inne materiały udostępniane Uczestnikom szkoleń e-learning objęte są prawem autorskim. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 4. Stowarzyszenie Twoje Dane uprawnione jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Użytkownikowi lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.
 5. Stowarzyszenie Twoje Dane zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 6. Stowarzyszenie Twoje Dane zastrzega, że Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane, jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.
 8. Stowarzyszenie Twoje Dane nie ponosi odpowiedzialności:

·         za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

·         za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

·         za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

·         za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

 1. Stowarzyszenie Twoje Dane zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, a o zmianach poinformuje Użytkowników drogą e-mail oraz w Regulaminie, jeżeli zmiany miałyby wpływ na treść niniejszego Regulaminu.
 2. Stowarzyszenie Twoje Dane ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za zgodność świadczonej Usługi z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43h i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 § 7. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie WWW.

 § 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Użytkownikowi przez Stowarzyszenie Twoje Dane.
 2. Reklamacje usług Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Stowarzyszenia Twoje Dane, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Użytkownika.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Stowarzyszenie Twoje Dane. O decyzji Stowarzyszenia Twoje Dane Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 9. Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej ze Stowarzyszeniem Twoje Dane, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Stowarzyszenia Twoje Dane, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Stowarzyszeniu Twoje Dane na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie Twoje Dane ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej, aktywnych kont Użytkowników Serwisu.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Stowarzyszenia Twoje Dane, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać od dnia 1 grudnia 2023 roku.